Kinh kim cang thọ mạng và kinh bát dương

      15

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (181.69 KB, 74 trang )


Bạn đang xem: Kinh kim cang thọ mạng và kinh bát dương

NGHI THỨC TỤNG KINH(Thắp 3 cây mùi hương quì tức thì thẳng, nỗ lực hương ngang trán niệm lớnbài bái hương)CÚNG HƯƠNGNguyện lấy lịng thành kínhGởi theo đám mây hướngPhương-phất mọi mười phươngCúng-dường ngôi Tam-bảoThề trọn đời giữ đạoTheo từ tánh có tác dụng lànhCùng pháp giới chúng-sanhCầu Phát-từ gia-hộ Tàm Bồ-de kiên-cóXa bể khổ vịng mêChóng quay về bờ giác(Xá rồi phát âm tiếp bài kỳ nguyện)KỲ NGUYỆNNay đó là ngày chư tăng kiết-hạ, rước đức lành chú-nguyệnchúng- sanh, chúng bé một dạ chí-thành, cúng-dường trì-tụng,đem cơng-đức này, nguyện mọi mười phương tía ngơi Tam-bảo ,đức Thích-ca Mầu-ni Phật, đức Tiếp-Dẫn Đạo-sư A Di-Đà Phật, cùngcác vị Bồ-tát, tịnh-đức chúng tăng, từ-bi gia-hộ đến cửu huyền thấttổ, phụ huynh nhiều đời của đệ-tử, cùng toàn bộ chúng-sanh sớm rõđường lành, thốt vịng mê muội, thoát ra khỏi u-đồ, hết sức sanh lạc-quốc. Ngưỡng mong oai-đức vơ cùng xót thương tiếp độ. Nam-mơ Thậpphương thường trú Tam-bảo.(3 lần, rồi đứng lên cắm hương và đọc bài xích kệ tán thán Phật)TÁN THÁN PHẬT
Đáng Pháp-vương Vô-thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy dỗ khắp trời, ngườiCha lành phổ biến bốn lồiQui-y trịn một niệmDứt sạch mát nghiệp cha kỳXưng dương cùng tán-thánỨc kiếp không tận cùng QUÁN TƯỞNGPhật,chúng-sanh tánh thường xuyên rộng lặngĐạo cảm thông không thể nghĩ bànLưới đế-châu ví đạo-tràngMười phương Phật bảo hào- quang đãng sáng ngờiTrước bảo-tọa thân con hình ảnh hiệnCúi đầu xin thề nguyện qui-y. ĐẢNH LỄ(Xá 3 xá rồi hướng lậy)Chi trọng tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hỏng không, đổi thay pháp giới, qúa, hiện,vị- trên Thập-phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền đức Thánh Tăng, thườngtrú Tam-bào.(1 lạy)chí trung tâm đảnh lễ: Nam-mơ Ta-bà Giáo. Chủ Điều – Ngự Bổn – Sưthích Ca Mâu Ni Phật , Dương lai hạ sanh Di-Lặc Tơn – phật, Đại TríVăn-Thù Sư-Lợi ý trung nhân tát ,Oai-hạnh Phô-Hiền Bồ-tát, Linh-Son HộiThượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)Chí trung ương đảnh lễ : Nam-mơ tây phương Cực-lạc thế-giới đại từ đạibi A-Di-đà Phật, đại-bi Quán-Thế-âm Bồ-tát, Đại- Thế-Chí Bồ-tát,Đại-nguyện Địa-Tạng- vương vãi Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hài bọn chúng Bồtát. (1 lay)(đứng tuyệt ngồi tụng tùy ý )
TÁN LƯ HƯƠNGKim lư vừa bén chiên đànKhắp xông kháp-giới đạo-tràng Pháp, Hien-Thánh-Tăng, thưởng trúphật, mười phươngHiện thành mây báu kiết-tườngCác Phật rõ biết ngọn hương bỏ ra thành.Pháp-thân cục bộ hiện-tiềnChứng minh mùi hương nguyện phước lập tức ban choNam-mô hương-vân-cái - Bồ-tát (3 lần)CHÚ ĐẠI BỊNam-Mô đai-Bi Hội Thượng Phật Bồ-TátThiên-thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi vai trung phong đà-la-ni. Nam tế bào hắc ra đát na da ra dạ da.Nam-mô a di da, bà lô kiết đế thước chưng rada, Bo-dè tát đỏa bà da,ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da,án tát bàn ra phát đuệ sốdát na dát tỏa. Nam-mô tất kiết lật dỏa y mịng a ri da, bà lơ kiết dếthắt Phật ra lăng dà bà Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn da samế, tát bà a tha dâu thâu bằng, a the dung, tát bà tát da, na ma bàdà ma phát dạt dậu, khu đất diệt tha. Ấn a bà lồ hê, lô ca dế, ca ra đế, dihè ri, ma ha bò-dè tát dỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê,rị dà dựng, cu lô cu iô yết mông, dộ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma haphạt xà da dế, dà ra dà ra dịa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mama phạt ma ra, mục de lệ, y hè di hè, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phậtra xã- lợi, phát sa phân phát sâm, Phât ra xá nhiều hỏ lỗ hô lô ma ra, hỗ lộ hôlô hệ ri, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tỏ rơ tơ ró, quăng quật dể da bò đề dạ bò dàda, bò dà da, di de
rị dạ, mãng cầu ra cản trì dịa rị nhan sắc ni na, tía dạ ma na ta bà ha. Vớ đà dạ tabà ha. Ma ha tất dà dạ ta bà ha. Vớ dà dủ nghệ thước bàng ra da, tabà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mụckhê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất dà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tấtdà dạ, ta bà ha. Ba dà ma yết tất dà dạ, ta bà ha. Na domain authority cẩn chì bànggià ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win yết ra da, ta bà ha. Nam mô hắcra dát na, domain authority ra dạ da. Phái mạnh mỏ a rị domain authority bà lô kiết dế, thước bàng rada, ta bà ha, Ấn vớ diện đô mạn domain authority ra bat dà dạ, ta bà ha. MammoBón - Sư say đắm - CaMâu- Ni Phật.(3 lần) KHAI khiếp KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp bát thiên vạn kiếp nan tạongộ,Ngà kim loài kiến văn đắc lâu trì, Nguyện giải Như-Lai chân thậtNghìa.PHẬT NĨI khiếp NHẤT-THẾ NHƯ-LAI KIM-CANG THỌMẠNG ĐÀ-LA-NI(Nước Nam-Thiên-Trúc, Ngài Tam-Tạng Kim Cang-Trícùng Ngài Sa-Mơn Tri-Tạng vâng chiếu dịch)Ta nghe như vầy:Một thuở Phật ở mặt sông Căn già, vô-lượng đại chúng trờingười đến hỏi. Thời gian bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo tứ vị Thiên Vương hàng Tỳsa-mơn rằng: có bốn pháp, rát xứng đáng ghê sợ, cho dù nam, dù nữ,đồng nam, đồng nữ, toàn bộ hữu tình khơng ai kị khỏi. Bốnpháp ấy là : Sanh, già, bệnh, chết. Trong số đó một pháp hết sức tức
tối nhức khổ, khó khăn bề đối trị, call là hại chết.Vì vậy ta thường nói pháp đối trị. Lúc ấy, tư vị Thiên-Vươngbạch Phật rằng:"Kinh thưa đức Thế-Tôn, Chúng bé ngày nay, ước ao được lợilớn, xin Đức Thế-Tơn, vì tất cả chúng sinh tun nói phápấy".Bấy giờ, Đức Thế-Tơn cù mặt hướng Đơng, Ngài búngngón tay, triệu-tập tất cả các đức Như-Lai nói lời thệ rằng:"Khấp cả mười phương, các đấng Như-Lai, thành ChánhĐẳng-Giác, vị độ bọn chúng sanh, triệu chứng đạo Bồ-đề thảy số đông giúp ta, rước sức oai nghiêm thần toàn bộ Nhu Lai, làm cho tất cả chúngsanh, đổi nghiệp phi-mạng, tăng thêm thọ mạng.Từ trước, ta chưa bởi chúng sanh, đưa pháp luân này, đếnnay mớichuyển có thể khiến mang lại sắc-lực cùng tho mạng của chúngsanh, rất nhiều được thành-tựu ngoài sợ chết yểu".Lại hướng qua những phương Tây, Nam, Bắc bốn góc (2) trêndưới đức cầm Tôn, cũng đều triệu tập, kỉnh cáo như thế." lúc ấy bao nhiêu trái đất mười phương, tột khu vực mắt Phậtthấu tới, họp, đầy cả hu không, như số vi-trần.Bấy giờ, toàn bộ các Phật, bởi cớ gia trì, không giống miệng đồng lờiđều nói Đà- ra – ni: "Nhất-Thế Kim-Cang Tho-Mạng" rằng:"Dát nẻ đưa tha, mang lê, giả là, mang lê vỉ nồ đưa ra tát phạ, tát đểkhể chiết ngật lång nghiệt nẩm, bát ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ, tát đát phạ, nảm a nô lai, cu nô lai, ma ha no jai,giả mê mang mê, hệ mạ nghiếu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí,kiểu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ dẻ, vi xámạ ní ma ní, thú thú tỳ, phạ a giả lê, di trả lé, ma vi làm ma,hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, tát phạ hạ". " Bấy giờ, toàn bộ các vị
Chấp-kim- cang trườn tát, tại phần các Phật mười phương, cùngkhác miệng đồng lời, gần như nói Đà-Ra-Ni Diện lâu rằng:" Hồng hồng thi khí tát phạ hạ".Như vậy, toàn bộ các Đức Như-Lai và các vị Chấp-Kim-CangBồ-Tát vào mười phương phần lớn nói, Đà-Ra-Ni này rồi thìkhơng thị hiện ra nữa.Lúc đó, Vị Tỳ-Sa-Mơn Thiện vương vãi bảo cùng với Phật rằng :nương thần lực của Phật, nhằm gia trì hộ niệm, trừ nghiệp-phimạng cho toàn bộ chúng sanh, nhỏ xin nói Đà-Ra-Ni rằng:"Thỉ-vỉ đế, thỉ vỉ, đát ly, lật ly". Dịp đó, Vị Ty-Lâu Lặc-xoa Thiên Vương cùng bạch Phật rằng: nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng chonhiều chúng-sanh, nhỏ xin nói Đà-Ra-Ni rằng:"Ma đắng nghể, ma đắng nghê ni. Du ma du mưu".Lúc dó vị Đề-Đầu Lại cha Thiên- vương cũng bạch Phậtrằng: cũng để trừ nghiệp sợ Chết cho các chúng sanh, conxin nói Đà-Ra-Ni rằng: "Giả rể đưa rể, đưa ra rí".Lúc kia Vị Tỳ-Lâu Bát-xoa Thiên vương cũng bạch Phật rằng:nương thần-lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng cho tất cảchúng-sanh, nói Đà-Ra-Ni rằng:"Mat lam. Pha pha pha pha".Phật bảo tư vị Thiên-Vương rằng: "Nếu ai hiểu tụng kinhnày ngày thọ - trì, mặc dù cho một vươn lên là phải đề xuất cung kính những trailành gái lành ấy, nên tưởng như Phật, sau ko doa bađường dữ, quyết được tạo thêm thọ mạng.
TÁNKim-Cang Thọ-Mạng,lời Phật thân tuyênĐà-Ra-Môn tỏ nghĩa u huyền.Tụng chú đức Kim tiênPháp lực vô biên.Tuổi lâu được tăng diên.Nam-mô tăng thọ toán Bồ-tát ma ha tát (3 lần)TÁNPhật từ rộng lớn lớn,Cảm ứng khơng ngoa,Tịch-quan hánh-định khắp hà-saNguyện chắng lìa Già gia, Tế độ trai gia,Đất báu trổ liên hoa.Nam-mô tiêu tai tăng phước thọBồ tát ma ha tát (3 lần)Nam tế bào Bổn sư Thích-Ca Mâu- ni Phật. (3 lần)KHAI tởm KỆVơ thượng thậm thâm huyền ảo phápBá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,Nguyện giải,Như-Lai chơn thiệt nghĩa.PHẬT NÓI KINHTHIÊN-DỊA BẤT DƯƠNG(Dời Diêu-Tần, pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch)
PHẦN THỨ NHấTTRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰUNhư vọc ta nghe, thời kỳ đó Phật nghỉ ngơi tại thành Tỳ-Gia Ly-ĐạtMạ, khai hội thuyết pháp.Có tịnh tín phái nam nữ, mười phương đàn-việt gần như tụ hội nghepháp, tứ chúng hầu hết vây quanh.PHẦN THỨ NHÌKHAI BÀY VIỆC CHÁNH KIẾNKhi ấy ơng Vơ-Ngai Bồ-Tát, sinh hoạt trước đại chúng , từ vị trí ngồiđứng dậy, qùy gối lẹo tay trước Phật mà bạch như vậy:"Ngưỡng bạch đức ráng -Tôn, chúng sanh ngơi nghỉ trong cõi NamDiệm-Phù-Đề này, chuyển đổi sanh sản nhau, trường đoản cú đời vơ-thi đếnnay nối hồi chẳng dứt, tuy vậy mà trong quả đât ấy, coi lai mang đến kỹ, thì hạng tín đồ có học thức thời không nhiều qúa, cịn người vơtri thì nhiều, người tu hành niệm Phật thời ít; hạng mê-tín cầulay tà-thần mang quỉ thì nhièu; fan tu niệm trì trai duy trì giới thờiít; chúng lợi-đường phá giới hủy cơ chế thì nhiều, bậc tinh tấn tuhành thời ít, fan biếng-nhác dài dày thì nhiều; trang thơngminh trí-tuệ thời ít; đứa đần si độn trược thì nhiều; hạngtrường thọ trăm năm thời ít; bọn chúng đoản mạng yểu vong thìnhiều; fan tịnh tậm thiền-định thời ít; kẻ tán loàn rối độngthì nhiều; phần giàu sang no ấm thời ít, chúng túng thiếu khốnnạn thì nhiều; người êm ả dịu dàng nho nhã thời ít, bọn chúng cangcường hung tợn thì nhiều, bạn chơn chánh ngay win thờiít, bọn dua vay mượn hồ thứ thì nhiều; người tinh-hạnh thanh bạchthời ít, chúng tham lam ơ-trược thì nhiều; người dân có tâm quảngđại bố-thí thời ít, chúng gian-giảo bịn rút thì nhiều; bạn chỉtín trung thực thời ít, kẻ dối gian quỉ quyệt thì nhiều. Vì vậy khiến cho nên cuộc đời gay gắt, đồng bào cọng nhủ, nỡ

Xem thêm: Kem Đánh Răng Làm Trắng Da, Làm Trắng Da Bằng Kem Đánh Răng Có Hiệu Quả Không

lòng tàn hại lẫn nhau, thêm phép quan tiền khổ tự khắc sưu cao thuếnặng, bá tánh chịu bể nghèo khổ, thời kỳ khuẩn bách, cônglàm đổ các giọt mồ hôi chỉ đầy đủ ni mồm ăn, tất cả dư đâu nhưng mà bảo tồncon vợ.Nguyên bởi vì dâu ? vày tâm tà vay, tin theo bài toán hoang đàng,sở con kiến ngược ngạo, nên trái đất phải bị mẫu khổ nguydường ấy: "Cúi xin đức Thế-Tôn, vì chưng lịng từ-bi yêu thương xót kẻtà-kín diễn nói những pháp chánh-kiến cho chúng nghe, khiếnđặng tỏ ngộ, phản bội tà qui chánh, mà lại thốt khỏi các nan khổ kiavậy."Phật khen nói: "Người luận nói vì thế hay lắm. Này VơNgai Bồ-Tát, ngươi bao gồm tâm từ-bi thương đời phệ lắm, nayngươi mong mỏi giúp những người tà-kiến tê mà cầu hỏi ta về cáipháp chánh-kiến, thiệt là phước đức ngươi khổng lồ tát biết bao. Bạn nay cần định thần nghe rõ, ghi lưu giữ vào lịng, ta naythương góp ngươi nhưng phân tỏ diễn nói ghê Thiên-Địa BátDương này.Kinh này khơng phải 1 mình ta new nói thơi, chăng nhữngđời q- khứ những đức Phật sẽ nói rồi, với đời vi-lai chư Phậtsẽ nói, mà đời hiện tại nay chư Phật đang dần nói nữa. Luậnnhư vào trời khu đất đây, mọi hình tướng tá vạn-hữu, thì duy cócon người tối linh bên trên mn vật; luận công ty Nhơn là Chơn, ấylà làm con người, phải gồm chơn tâm, siêu hạng quấy, thânnày thi hành mỗi việc đều chánh trực. Cho nên vì vậy chiết từ bỏ chủNhơn kia coi thì chữ Phúc bên tả hotline là Chơn, bé chủ Vệ bênhữu kêu là Chánh, bản thân thường thao tác chánh chơn nênkêu là chữ Nhơn.Cho nên tất cả câu: Vi nhơn mạt thuyết thành chơn dị, tức thị :"Ở đời đừng nói tạo nên sự được con người là dễ, làm sao cho
tư-cách bản thân nó phù hợp với nghĩa lý công ty Nhơn này mớiđược". Bắt buộc biết, tín đồ kia mong muốn dựng côn trùng dạo, thì trướcphải dùng chánh đạo mà lại sửa mình làm y theo chánh-đạo, ytheo nhơn luân, thì đều nên quả Phật.Phật lại kêu ơng Vơ-Ngai người thương Tát nói: "Chơn thân khó khăn đặng mànay không còn thảy fan đời đang đặng chơn thân rồi. Sao không chịutu đường phước thiện, lại bỏ việc chánh chơn có tác dụng điều dốigiả, gây những điều hiểm sâu đến khi thân mang chết rồi, thầnhồn sa đọa trong biển cả khổ cực khổ trăm bề. Bởi hết thảyngười đời, đặng nghe gớm này sanh trung ương tín kinh khơng tráinghịch, thì đặng thốt ngoài nạn hết tội khổ, đặng thoát khỏi biểnkhổ, có các vị thiện thần âm thầm giúp, khơng câu hỏi chi ngăn trở,lại đặng trường thọ không bao giờ chết yểu.Mà vị sao đặng vậy ? là vì noi sức chánh-tín, bắt đầu đặngphước như vậy. Ví như ai ghi chép thọ trì đọc tụng, y theo chánh pháp mà tu hành thì cơng-đức của fan đó vơ-lượngvơ- biên khơng biết đâu tính kể mang đến xiết, đến ngày mãn thọlâm chung tín đồ ấy dĩ nhiên chúng đặng quả Phật.Phật kêu: Này ơng Vơ-Ngại ý trung nhân -Tát lớn. Bởi có bạn nào:tính tà, kiến thức ngược ngạo, tức nên bị nạn, ma quỷ ngoạiđạo, quỉ ly-mỵ quỉ vọng-lượng, chim mèo chim ut chim cúchim heo, kêu trăm điềm dữ lạ, thêm loại ác qủy ác thần, đếnlàm xôn xao trong nhà, vợ ông xã cắng dắng, thân phụ con xàoxáo, hoặc sanh các bịnh phi thường, chịu đựng đủ hết những chúngbịnh khổ, ko ngày giờ nào hở ngớt. Bằng fan ấy, muốncho hết tai nạn đáng tiếc vừa nói đó, thì thinh ơng thầy chơn tu (nghĩalà không ăn mặn và đừng dâm dục), giúp tụng kinh này bố biến, thìcác vị quỷ thần độc ác, đều phá hủy hết, các binh dữ cũng
tiêu trừ thân thể lành mạnh, phục sức như xưa, ấy là nhờcông đức phát âm kinh chén Dương này mà biến hóa họa raphước vậy. Phàm có tín đồ nào, ưa ước ao dâm dục, sâu độc, dở người si, giantham, tật đố, tuy nhiên khi thấy nghe đặng tởm này mà phát tâm,chánh tín cúng nhường nhịn nguyện tụng kinh này bố biến thì cácviệc dữ đề cập trước, thảy hầu như tiêu diệt, đặng phát vai trung phong từ bi hi xả,sau đặng trái Phật.Phật kêu ơng Vơ-Ngại nói : Phàm tất cả trai lành, gái tín muốnlàm câu hỏi hữu-vi (tức là những việc kế sau dây), trước cần tụngkinh này tía biến, rồi, sau vẫn đắp nền xây tường dựng làmnhà cửa, hoặc làm nam đường, bắc đường, đông lang, tâylang công ty bếp, đơn vị khách, cửa ngỏ, đào giếng, cối xay, cối giã,kho tàng, chuồng trại nuôi đồ lục súc v.v... Hoặc đen đủi nhằmphường nhựt du, phương nguyệt sát, tướng quân Thái-Tếcùng trúng sao Huỳnh-Phan, sao Báo-Dỉ, ngũ thổ (1) địa kỳ,Thanh long Bạch hổ, hoặc nhằm mục tiêu phương Châu-tước HuyềnVõ, Lục liền kề (2) cấm kỵ mười hai chi cang, xâm phạmphương thổ qủy thần phục long, nhất thiết lồi quỷ mỵ, vì trước lúc mình làm những việc hữu-vi thì mình đâu tất cả hiểuphương hướng với sao trạm mà gạn lọc thì cứ tụng tởm BátDương này nhờ vào oai thần của Phật hộ-trì thì độc nhất vô nhị thiết quỉ mỵthảy số đông ẩn mất tránh xa đi tứ phương, hình tiêu nhẵn mất,chẳng dám làm" sợ hãi tới mình, việc đặng lành, xuất sắc phước báuvơ-lượng.Nay trai lành gái tín, ai y theo lời Phật dạy tụng khiếp BátDương này, khi khỏi công có tác dụng rồi, hoặc nhà đất của lâu-dài thì giađạo đặng bình yên lâu dài, thêm giàu sang vinh hiển, chẳng
nhọc sức mưu cầu, mà tự nhiên cổ của tới.Như có bạn nào đi phương xa, hoặc có tác dụng quan đi phónhậm, hoặc tùng trong quân thứ, nhưng mà tụng ghê Bát-Dươngnày thì phần đông đặng lợi lành, thành tích đặng hưng thạnh bựcngười cũng cao sang, nhỏ cháu vinh-diệu phụ vương lành con thảo,trung-bình chánh trực, gái trinh liệt thánh thiện lương, đồng đội cùng thuận, phu xướng phụ tùy, gia đình hịa hảo, lịng tín nghĩathị đơi thân, vị trí sở nguyện đưa ra đều thành quả cả, ấy là nhờoai lực tụng kinh Bát-Dương vậy.Phàm có fan nào, bị quan liêu quyền bắt buộc hoặc án trộmcướp liên luy tới mình, khi đó tĩnh trọng điểm tụng khiếp Bát-Dươngnày tía biến tức tốc đặng thoát ra khỏi tai nàn kia.Phàm có ngườịi trai lành gái tín, thường xuyên thọ trì hiểu tụng,giúp người biên tà ghê Bát-Dương này thì fan ấy dầu rùisa trong nước lửa cùng nhỏ tuổi oai lực Phật, tránh bị cháy chìm,bằng sống trong núi rừng có rất nhiều hùm sói thú dữ, cơ mà nó thấyngười thọ trì tởm Bát-Dương này thì đọc trùng ác-thú thảyđều lánh xa khơng lúc nào dám giết hại mạng, nguyên nhân là ngườitụng kinh này có vị thiên thần theo hộ vệ, chẳng rất nhiều vậythơi nhưng sau lại cịn triệu chứng đặng quả Phật.


*
Sơ lược khái niệm Tánh không của ghê Tiểu không và Đại ko với kinh Kim Cang 13 566 0
*
bổ dưỡng và sự phát triển trí não của trẻ nhỏ dại 5 473 1
*
tài liệu Ảnh hưởng trọn của bổ dưỡng và mùa vụ lên phát triển của quần thể cá rô phi đơn tính và hỗn hợp giới tính nuôi trong ao docx 2 611 1
*
Mối tương quan giữa vệ sinh môi trường, nguồn nước hộ mái ấm gia đình và hành vi chăm lo trẻ của người mẹ với tình trạng bổ dưỡng của trẻ bên dưới 5 tuổi tại vn pdf 8 884 4