Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hình học 11

      11

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến biến hóa d1 thành d2.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hình học 11


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Tìm M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) cùng (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Kiếm tìm tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng song song d với d". Vào các xác định sau xác định nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến biến đổi d thành d".B.Có vô vàn phép tịnh tiến trở thành d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá chỉ vuông góc với đường thẳng d phát triển thành d thành d".D.Cả ba xác định trên hầu như đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là hình ảnh của điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào tiếp sau đây có vô số trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác đa số

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép vươn lên là hình nào tiếp sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD trung tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự trung ương O, tỉ số k = - 1 trở nên tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trung ương O, góc (fracpi 2) vươn lên là tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = 1 thay đổi tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các khẳng định dưới đây, xác định nào sai?


A.Tam giác đều phải sở hữu ba trục đối xứng.B.Phép quay đổi thay một mặt đường thẳng thành một mặt đường thẳng song song cùng với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.D.Phép vị tự trung ương I tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào dưới nào tiếp sau đây không tất cả trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị từ k của phép vị tự vai trung phong I, biến đổi A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong phương diện phẳng Oxy cho đường tròn (C) gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự trọng điểm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số k = 2 trở nên (C) thành con đường tròn nào trong số đường tròn có phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật có O là trọng tâm đối xứng. Hỏi gồm bao nhiêu phép quay tâm O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến biến hóa gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ đổi mới điểm A thành điểm A" có tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn xác định sai trong các xác minh sau:


A.Phép cù bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến bố điểm thẳng hàng thành tía điểm trực tiếp hàng.C.Phép tịnh tiến đổi thay một đường tròn thành một con đường tròn tất cả cùng cung cấp kính.D.Phép tịnh tiến biến chuyển một đường thẳng thành một con đường thẳng song song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy đến A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B khớp ứng thành A", B" lúc đó, độ lâu năm đoạn trực tiếp A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục đa số là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự đầy đủ là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến hồ hết là phép dời hình.D.Mọi phép quay những là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy , phép quay trọng tâm I(4;- 3) góc cù 1800 biến chuyển đường thẳng d : x + y - 5 = 0 thành đường thẳng d" tất cả phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD vai trung phong O (như hình vẽ). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = - 1 thay đổi tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay vai trung phong O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự trọng tâm O, tỉ số k = 1 biến tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho con đường thẳng d bao gồm phương trình x + y - 2 = 0. Phép hòa hợp thành của phép đối xứng chổ chính giữa O với phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành đường thẳng làm sao sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong khía cạnh phẳng Oxy, tra cứu phương trình con đường tròn (C") là hình ảnh của mặt đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng chổ chính giữa I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong mặt phẳng Oxy, qua phép xoay (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy mang đến đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và mặt đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm trọng điểm vị từ của hai tuyến đường tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy mang đến đường trực tiếp (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình đường thẳng (Delta")là hình ảnh của đường thẳng(Delta) qua phép quay trọng tâm O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong mặt phẳng Oxy, mang lại đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến đường tròn (C) thành đường tròn tất cả phương trình làm sao sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến điểm B(- 3;6). Tra cứu tọa độ điểm E sao cho B là hình ảnh của E qua phép quay trung khu O góc xoay - 900.

Xem thêm: Vong Nhi Có Theo Mẹ Hay - Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, kiếm tìm tọa độ điểm M" là ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng trung ương I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC tất cả A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Search tọa độ giữa trung tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong khía cạnh phẳng Oxy, hình ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho các điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép tảo (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm hình ảnh của con đường tròn (C) qua phép vị tự trung tâm O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác các ABCDEF trung tâm O như hình bên. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay trọng điểm O góc tảo (alpha ). Tra cứu (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong phương diện phẳng Oxy cho đường thẳng d bao gồm phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến đường thẳng d thành chủ yếu nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong số vectơ tiếp sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình đường tròn (C) biết (C") là ảnh của (C) qua phép quay với trung khu quay là nơi bắt đầu tọa độ O với góc quay bởi 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong mặt phẳng Oxy, mang lại đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình đường thẳng d là ảnh của mặt đường thẳng (Delta) qua phép quay vai trung phong O, góc cù 900.


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình con đường thẳng (Delta ")là hình ảnh của mặt đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với trung tâm G . Gọi A", B", C" theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Lúc đó phép vị trường đoản cú nào biến tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự trọng điểm G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự chổ chính giữa G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự tâm G , tỉ số 2.D.Phép vị tự trung tâm G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6cm2. Phép vị từ tỷ số k = - 2 đổi thay tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;4). Hotline A" là hình ảnh của điểm A qua phép quay vai trung phong O(0;0), góc quay 900 . Điểm A" gồm tọa độ là